[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  

กลุ่ม / แผนก : เธเธฃเธฃเธกเธเธฒเธฃ
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
ตำแหน่ง
Email
tel
นายจรูญ พันธ์โภชน์ จรูญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 075362701
นางอาภรณ์ หัสดิสาร อาภรณ์ ผอ.กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 075362701
นางจิรา พรหมอินทร์ จิรา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 075362701
นางวิมลมาศ สังสุณี วิมลมาศ รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ 075362701
นางจิตรา แกล้วทนงค์ จิตรา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 075362701
นางรัชฌยา รัตนวงศา รัชฌยา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 075362701
นางสาวอนงค์ หนูดำ อนงค์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 075362701
ดร.ประยงค์ ชูรักษ์ ประยงค์ ศึกษานิเทศก์ 075362701
นายปรุง ชูสุวรรณ์ ปรุง ศึกษานิเทศก์ 075362701
นางสาวพัชรา ลิขิตการ พัชรา ศึกษานิเทศก์ 075362701
นายสมชาย ศิริวรรณ์ สมชาย ศึกษานิเทศก์ 075362701
นายมนัด ตั้งเส้ง มนัด ศึกษานิเทศก์ 075362701
นายมานิตย์ ศิลาบุตร มานิตย์ ศึกษานิเทศก์ 075362701
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon