[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
tel
หน้าที่
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 075362701 CEO
นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช 075362701 CKO
นายบำรอง มีสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช 075362701 CKO
นายประเสริฐ คงช่วย รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช 075362701 CKO
นายสมเกียรติ ฉิมแก้ว รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช 075362701 CKO
นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช 075362701 CKO
นายจรูญ พันธ์โภชน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 075362701 กรรมการ
นางอาภรณ์ หัสดิสาร ผอ.กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 075362701 กรรมการ
นางจิรา พรหมอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 075362701 กรรมการ
นางวิมลมาศ สังสุณี รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ 075362701 กรรมการ
นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 075362701 กรรมการ
นางรัชฌยา รัตนวงศา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 075362701 กรรมการ
นางสาวอนงค์ หนูดำ รก.ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 075362701 กรรมการ
ดร.ประยงค์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ 075362701 กรรมการ
นายปรุง ชูสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ 075362701 กรรมการ
นางสาวพัชรา ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ 075362701 กรรมการ
นายสมชาย ศิริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ 075362701 กรรมการ
นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ 075362701 กรรมการ
นายมานิตย์ ศิลาบุตร ศึกษานิเทศก์ 075362701 กรรมการ
นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 075362701 กรรมการเลขานุการ
นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 075362707 กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

 • 1 : CEO
 • 2 : CKO
 • 3 : กรรมการ
 • 4 : กรรมการเลขานุการ
 • 5 : กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
 • 6 : พนักงานราชการ
 • 7 : บุคลากรทางการศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
  webmaster:kasorn petnoon